Privacyverklaring Omta Fotografie

 
Dit is de privacyverklaring van Omta Fotografie. Omta Fotografie is een eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en bestaat uit één persoon: Albert Omta.
Omta Fotografie respecteert jouw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Omta Fotografie is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door Omta Fotografie wordt verzameld. Omdat Omta Fotografie zijn policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik jou deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij via een mail aan info@omtafotografie.nl

Omta Fotografie, gevestigd aan Wilgenlaan 13, 3465 TE Driebruggen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres:
Wilgenlaan 13
3465 TE Driebruggen
Nederland

Telefoon:
+31 6 11530447

Website:
https://omtafotografie.format.com/ 
http://www.omtafotografie.nl

Email:
info@omtafotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Omta Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto's in opdracht gemaakt
– Internetbrowser en apparaat type
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Omta Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@omtafotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Omta Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
- Thuisreportages of kantoorreportages te kunnen doen
- Plannen/reserveren van een reportage
- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Omta Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Omta Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Omta Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Omta Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens:
Omta Fotografie bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

In jouw opdracht gemaakte foto’s:
Omta Fotografie bewaart de foto’s tot zijn bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Omta Fotografie jouw foto’s bewaart, kun jij deze bij mij opvragen. 

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen websites www.omtafotografie.nl en omtafotografie.format.com. Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Omta Fotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Omta Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Omta Fotografie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie van Snelstart. Mijn administratie deel ik met mijn accountant.
Voor E-mail en agenda maak ik gebruik van Google, hierop is deze privacyverklaring van toepassing en Office 365, hierop is deze privacyverklaring van toepassing.  
De backup van foto’s in de cloud vindt plaats op Onedrive. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. 
Het versturen van foto’s gaat meestal via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Voor mijn website maak ik gebruik van format.com. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Omta Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Omta Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@omtafotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Omta Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Omta Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per e-mail via info@omtafotografie.nl

Using Format